Skip To Content

Juridisk informasjon

Dette nettstedet ("Nettstedet") driftes av Opel Automobile GmbH, et selskap registrert i henhold til tysk lov med forretningsadresse Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland, på vegne av gruppen av tilknyttede selskaper som distribuerer Opel-kjøretøy i Europa ("Opel").

 

Vi ber deg lese disse vilkårene nøye før du bruker dette Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet viser du at du godtar disse vilkårene uansett om du velger å registrere deg hos Opel eller ikke. Godtar du ikke vilkårene, skal du ikke bruke Nettstedet.

Merknader

Opplysningene på Nettstedet er utarbeidet for å være så omfattende og saklige som mulig. Vi forbeholder oss imidlertid retten til når som helst, og uten forhåndsvarsel, å foreta endringer av priser, farger, materialer, utstyr, spesifikasjoner, modeller og tilgjengelighet.

 

Noen av lenkene på dette Nettstedet kan være lenker til nettsteder som leveres av selvstendige nettstedseiere. Eierne av disse nettstedene har eneansvar for opplysningene som finnes der. Opel har ingen kontroll over eller ansvar for innholdet på de uavhengige nettstedene og tilbyr disse lenkene som en ekstratjeneste til våre besøkende.

Vilkår og betingelser

1. Immaterielle rettigheter
Alt innhold på Nettstedet er Opels immaterielle eiendom. Innholdet kan ikke kopieres eller reproduseres, med mindre det er nødvendig for å vise innholdet online. Du kan imidlertid skrive ut hele sider fra Nettstedet for egen bruk forutsatt at:

(a) ingen dokumenter eller relatert grafikk på noen måte endres;
(b) ingen grafikk på Nettstedet brukes uavhengig av teksten den hører sammen med; og
(c) Opels opphavsrett og varemerke eller andre merknader vises på alle kopier.

Uavhengig av den generelle anvendelsen av ovenstående kan Opel til enhver tid gi deg muligheten til å laste ned bakgrunnsbilder, skjermsparere og andre funksjoner fra Nettstedet. Disse vilkårene gjelder også for slik nedlasting.

Enhver bruk av utdrag fra Nettstedet som ikke er i samsvar med disse vilkårene, er forbudt. Innholdet på Nettstedet er nøye gjennomgått og testet på alle nivåer i produksjonen. Opel anbefaler likevel at du kjører en viruskontroll før bruk. Opel anbefaler også at du bruker oppdatert antivirusprogramvare.

2. Lenker til Nettstedet
Hvis du ønsker å legge inn en lenke til Nettstedet, må dette gjøres til Opels hjemmeside.

3. Tilgang til tjenestene
Opel gjør sitt ytterste for å sørge for at Nettstedet er tilgjengelig hele døgnet. Opel er imidlertid ikke ansvarlig dersom Nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på et tidspunkt eller i en periode.

Tilgangen til Nettstedet kan bli midlertidig innstilt uten varsel ved systemfeil, vedlikehold eller reparasjoner eller på grunn av forhold som Opel ikke har kontroll over.  

4. Besøkendes materiale og adferd
Med unntak av personlig identifiserbar informasjon som omfattes av Opels personvernerklæring, skal alt materiale som du overfører til eller legger ut på Nettstedet anses å være ikke-konfidensielt og ikke beskyttet av opphavsrett. Opel har ingen forpliktelser med hensyn til slikt materiale. Opel og Opels designere kan fritt og til ethvert formål kopiere, dele, distribuere, innarbeide og på annen måte bruke slikt materiale og opplysninger, bilder, lyd, tekst og annet som dette materialet omfatter.

Det er forbudt å publisere eller overføre til eller fra Nettstedet innhold som:

(a) er truende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig, oppviglersk, støtende, pornografisk, krenkende, rasistisk, diskriminerende, forargerlig, provoserende, blasfemisk, utgjør brudd på taushetsplikt, brudd på personvern, eller som kan føre til ergrelser eller ulemper; eller     
(b) som du ikke har innhentet de nødvendige lisenser eller godkjennelser for; eller
(c) som utgjør eller oppfordrer til adferd som kan anses som en straffbar handling, utløser sivilrettslig ansvar, eller på annen måte er lovstridig eller krenker en tredjeparts rettigheter, i et hvilket som helst land i verden; eller
(d) teknisk sett er skadelig (herunder, men ikke begrenset til, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagte data, eller annen ondsinnet programvare eller skadelige data).

Du må ikke på noen måte misbruke Nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, ved hacking. Opel skal samarbeide fullt ut med enhver rettshåndhevende myndighet eller domstol som anmoder eller pålegger Opel å avsløre identiteten til eller spore opp enhver person som legger ut materiale i strid med dette punkt 4.

5. Informasjonens riktighet
Informasjonen på dette Nettstedet er beregnet for Opels kunder. Opel vil gjøre sitt beste for å sikre at innholdet på Nettstedet er korrekt og oppdatert. Som en naturlig følge av det å ha kjøretøy på lager og på grunn av endringer som foretas i kjøretøyenes spesifikasjoner ved årlige oppdateringer osv., kan det imidlertid forekomme avvik mellom produktene som vises på Nettstedet og de nyeste produktspesifikasjonene. Noe av utstyret som beskrives eller vises, kan være tilgjengelig bare i visse land eller mot et pristillegg. Kundene anbefales å sjekke eventuelle spesialfunksjoner for kjøretøyet med forhandleren når bestillingen gjøres. Opel forbeholder seg retten til når som helst å endre produktspesifikasjonene, og Opel påtar seg ikke noe ansvar for krav eller tap som måtte følge av at innholdet på Nettstedet er blitt brukt.  

Ytringer på Nettstedet kan ikke påberopes, og innholdet på Nettstedet publiseres "som det er", uten betingelser, garantier eller andre vilkår av noe slag. Opel tilbyr følgelig Nettstedet på det grunnlag at Opel i den grad loven tillater det, avviser alle opplysninger, garantier og betingelser eller andre vilkår (herunder, men ikke begrenset til, lovregulerte betingelser), som uten disse vilkårene ville hatt virkning for dette Nettstedet.  

6. Ansvar
Opel og Opels ledende ansatte, styremedlemmer, ansatte eller representanter fraskriver seg ethvert ansvar for skader eller tap av enhver størrelse og art som påføres deg eller en tredjepart (herunder, men ikke begrenset til, ethvert direkte tap eller skade, indirekte tap eller skade, tap eller skade knyttet til straffbare forhold eller følgetap eller følgeskade, eller tap av inntekt, fortjeneste, goodwill, data, kontrakter, bruk av penger, eller tap eller skade som følge av eller i forbindelse med avbrudd i forretningsvirksomhet, og enten det er utenfor kontrakt (herunder, men ikke begrenset til, uaktsomhet), innenfor kontrakt eller på annen måte) som på en eller annen måte er knyttet til Nettstedet, eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller resultat av bruk av Nettstedet, andre nettsteder knyttet til Nettstedet eller innhold på slike nettsteder, herunder, men ikke begrenset til, tap eller skade på grunn av virus som kan infisere ditt datautstyr, programvare, data eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på Nettstedet, eller din nedlasting av innehold fra Nettstedet eller andre nettsteder knyttet til Nettstedet. Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense Opels ansvar for:

(a) død eller personskade som følge av uaktsomhet fra Opels side;
(b) svindel eller bedragerske opplysninger;
(c) ethvert ansvar som i henhold til gjeldende lov ikke kan fraskrives eller begrenses.

7. Lovvalg og verneting
Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med dette Nettstedet skal avgjøres i henhold til tysk lov med Frankfurt am Main som verneting.